ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

adjukossze.hu szolgáltatások

2020. március 18.

Jelen Általános Felhasználási Feltételek (ÁSZF) határozzák meg a Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány (a továbbiakban: Szolgáltató vagy NIOK Alapítvány) üzemeltetésében működő adjukossze.hu honlap (a továbbiakban: honlap) felhasználásának feltételeit. A honlap, illetve egyes tartalmi elemeinek megnyitása, s bármely szolgáltatás igénybevétele az adjukossze.hu honlap használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételek és adatkezelési elvek elolvasását és elfogadását jelenti.

I. Üzemeltetői adatok

Név: Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány

Székhely: 1122 Budapest, Maros u. 23. mfszt. 1.

Adószám: 18063710-2-43

Nyilvántartási szám: 01-01-0004758

Szerződés nyelve: magyar

Ügyfélszolgálat: [email protected]

Tanácsadás: [email protected]

A szolgáltatási szoftver a NIOK Alapítvány tulajdona. A szolgáltatást a NIOK Alapítvány üzemelteti, az oldal technikai karbantartását a REON Digital Kft. végzi.

Az oldalon keresztül történő bankkártyás fizetés minden esetben az OTP Bank Nyrt. és az OTP Mobil Zrt. (SimplePay) által üzemeltetett fizetési rendszeren keresztül történik, amelyhez a Szolgáltató nem fér hozzá.

II. Alapvető feltételek, az ÁSZF hatálya

 • Az ÁSZF tartalmazza a Szolgáltató és a honlapot használó személyek, szervezetek közötti szolgáltatási viszonyban a felek jogait és kötelezettségeit.
 • A Felhasználók jelen ÁSZF rendelkezéseit a regisztrációjuk időtartama, illetve a honlap szolgáltatásainak igénybevétele ideje alatt kötelesek teljesíteni.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók tevékenységéért, és rajta keresztül az Adományozók a Szervezetek felé nem érvényesíthetnek jogokat.
 • Amennyiben a Szervezet érdekkörében felmerült szerződésszegés, vagy más jogellenes magatartás következtében a Szolgáltatót kár éri, vagy vele szemben ilyen igényt terjesztenek elő, úgy őt a Szervezet köteles a következmények alól mentesíteni, a folyamatban lévő eljárás esetében mentesítését elősegíteni, peres eljárás esetén beavatkozóként perbe lépni.
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatások igénybevételét ne engedélyezze.
 • A Szolgáltató érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása) a Szolgáltatót felelősség nem terheli, és kizár mindennemű kártérítési igényt. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
 • A Szolgáltató vállalja, hogy vitás kérdésekben kölcsönös megegyezésre törekszik, és együttműködést tanúsít a vita kölcsönösen elfogadható rendezése érdekében.
 •  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást kizárólag saját kockázatára használja. 
 •  A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak védelme érdekében. 
 • Szolgáltató kizár minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 
 •  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatását bármely felhasználó felé megtagadja külön indoklás nélkül is. 
 • A Szolgáltató (NIOK Alapítvány) elutasítja életkoron, etnikai, nemi, nemzeti, nemzetiségi hovatartozáson, fogyatékosságon, fajon, testméreten, valláson, szexuális orientáción vagy gazdasági-társadalmi helyzeten alapuló diszkriminációt.  Adminisztratív működésünkben és kommunikációnkban egyaránt a törvényes, a világos, a nem félrevezető elvet követjük. A NIOK Alapítvány magáról közzétett adatai megfelelnek a valóságnak, elkerüljük a félretájékoztatást. Törekszünk a minél szélesebb körű átláthatóságra, mind szervezetünk operatív működésében, mind programjaink adománygyűjtése és adományozásai során. Azon szervezetek, amelyek diszkriminációt hirdetnek, támogatnak vagy gyakorolnak, és nem törekszenek átláthatóságra, hitelességre, nem jogosultak részt venni a Szolgáltatásainkban. A Szolgáltatást igénybe vevő szervezeteknek hajlandónak és képesnek kell lenniük bizonyítani, hogy nem folytatnak diszkriminációt a felsoroltak mentén, és hitelesen, átláthatóan működnek. ( A NIOK által elfogadott Etikai Kódex részletesen itt található http://www.atlathatosag.eu/hu/mukodes/etikai_kodex.html)

III. Szolgáltatások és igénybevételük, díjazás

 1. ADOMÁNYOZÓK

1 Adományozói Regisztráció

Adományozói regisztráció a következő adatok megadásával lehetséges:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Email cím
 • Jelszó

vagy Facebook profillal.

Az Adományozói regisztráció nem kötelező, azonban az Adományozónak lehetőséget biztosít Adományainak és kedvenc Kampányainak követésére, illetve a rendszeres bankkártyás adományozás lemondására.

2 Adományozás menete

Adományozási tevékenység a honlapon kizárólag jelen ÁSZF elfogadásával, annak szabályai szerint történhet.

Adományozásra bármely magánszemély vagy szervezet jogosult bankkártyával. Az Adományozó a következő bankkártyákat használhatja a honlapon: MasterCard (dombornyomott), VISA (dombornyomott), American Express (dombornyomott), VISA Electron (nem dombornyomott), Maestro.

A Kampány Kártyán vagy Kampány Adatlapon található Támogatom gombra való kattintás után az Adományozónak meg kell adnia a következő adatokat:

 • Azonosító név (bármilyen név megadható, akár becenév is)
 • E-mail cím
 • Szeretné-e, hogy neve megjelenjen az Adományozók között a honlapon
 • Adomány összeg
 • Hozzájáruló nyilatkozat arra nézve, hogy a Szolgáltató a fent megadott adatokat továbbíthatja-e a támogatott Szervezetnek
 • Az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elolvasása és elfogadása
 • Hozzájáruló nyilatkozat arra nézve, hogy feliratkozik-e a negyedévenkénti adományozói hírlevélre

Rendszeres adományozás esetén az Adományozó regisztrál a rendszerbe, egyéb esetekben a regisztráció nem kötelező.

Ezt követően az Adományozó továbblép a SimplePay oldalára, ott adhatja meg bankkártyája adatait, amelyek a fizetéshez szükségesek. A bankkártya adatokhoz sem a Szolgáltató, sem a Szervezet nem fér hozzá, azok kezelése a SimplePay rendszerében történik.

Az Adományozást követően, legfeljebb két órán belül a Kampány adomány összegének számlálója növekszik, de az Adományozásról és az Adományozóról megadott adatok csak akkor jelennek meg a honlapon, amennyiben erről az Adományozó így rendelkezett.

Adományozás szervezetként vagy a magánszemélyekkel azonos feltétekkel vagy a Szolgáltatóval kötött egyedi megállapodás keretében átutalással lehetséges (lásd Kiemelt Adományozás).

Az Adományozást követően az Adományozó köszönőüzenetet kap, amelyben a Szolgáltató tájékoztatást küld az Adományozás adatairól és felhasználásának lehetőségeiről.

Az Adományozó által nyilvánosságra hozott Adományozói üzenetet a Szolgáltató felhasználhatja a honlap népszerűsítésére az Adományozó nevének megjelenítése nélkül.

Amennyiben az adott Adomány összeghez köszönő felajánlást biztosít a Szervezet, úgy gondoskodik annak rendelkezésre állásáról és az Adományozóhoz való eljuttatásáról. Amennyiben elfogy az adott Adományozói szinthez tartozó felajánlás, úgy a Szervezet hasonló vagy az eggyel alatta lévő szinthez tartozó felajánlást biztosít a lehetőségei szerint.  

Élmény Adományozás

A jelen ÁSZF Adományozásra vonatkozó szabályai a Élmény  Kampányban megvalósuló Adományozásra is értelemszerűen vonatkoznak az alább meghatározott speciális előírások figyelembevételével.

Az ún. Élmény  kampányban az Adományozó az adományért cserébe esélyt kap egy, az adott Kampányhoz kapcsolódó, csak a jelen adományozási móddal elérhető különleges élmény megnyerésére. A nyerési esély az Adományozási összeggel arányosan nő, amelyet a rendszer automatikusan generál és rendel hozzá az adott Adomány összegéhez.

A Kampány Adatlapján előre meghatározásra kerül az adott Adomány összegekhez rendelt garantált ajándékok száma. Utóbbiak rendelkezésre állásáról és az Adományozóhoz való eljuttatásáról a Szervezet gondoskodik. Amennyiben elfogy az adott Adomány szinthez rendelt garantált ajándék, úgy a Szervezet hasonló vagy az eggyel alatta lévő szinthez tartozó ajándékot biztosít a lehetőségei szerint.  

A Kampányidőszak alatt Adományozó lehet minden, magyarországi állandó lakó- vagy bejelentett tartózkodási hellyel, 18. életévét betöltött, a fentiekben meghatározott bankkártyák valamelyikével rendelkező, s az alábbi pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy, aki megfelel a jelen ÁSZF vonatkozó feltételeinek.

Nem vehetnek részt Adományozóként a Szolgáltató és a Szervezet kuratóriumának és felügyelő bizottságának tagjai, munkatársai, a nyereményként meghatározott különleges élményt nyújtó híresség munkatársai, illetve mindezen személyeknek a Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint az adott Élmény  kampány előkészítésében és lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

Egy Adományozó egyszerre több Élmény kampányban is részt vehet.

Amennyiben az adott Élmény Kampány Adatlapján más nem kerül meghatározásra, a megnyerhető különleges élmény két személyre szól: az Adományozóra és egy általa választott természetes személyre, aki a nyertes értesítése után kifejezetten hozzájárul az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatkezelés rá való, értelemszerű alkalmazására. Utóbbi korlátozott cselekvőképessége vagy cselekvőképtelensége esetén csak törvényes képviselője –amennyiben az nem az Adományozó, úgy előzetes írásbeli - hozzájárulásával vehet részt.

A Élmény  Kampány Adatlapján vagy Kártyáján található Támogatom gombra való klikkelés után az Adományozónak meg kell adnia az alábbi adatokat:

 • Családi és utónév
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Lakóhelyéül szolgáló település neve
 • Szeretné-e, hogy neve megjelenjen a honlapon a Támogatók között
 • Adomány összeg
 • Hozzájáruló nyilatkozat arra nézve, hogy a Szolgáltató a fent megadott adatokat továbbíthatja-e a Szervezetnek
 • Az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elolvasása és elfogadása
 • Hozzájáruló nyilatkozat arra nézve, hogy feliratkozik-e az adományozói hírlevélre

A nyertesek véletlenszerű sorrendben kerülnek kisorsolásra a kampány lezárta után 10 napon belül a Szolgáltató székhelyén (cím: 1122 Budapest, Maros u. 23. mfszt. 1.). A véletlenszám-generátor gépi programmal történő sorsolás pontos időpontja és helyszíne az adott Kampány Adatlapján kerül feltüntetésre a Kampány élesítésekor. 

A sorsoláskor három tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak nyertessé, amennyiben az eredeti nyertes az ÁSZF értelmében mégsem válhat jogosulttá a nyereményre. Ezen esetekben kártérítési igénnyel sem élhet a Szolgáltató felé.  

A nyertes az adjukossze.hu oldalon megadott adatai alapján kerül azonosításra. Az Adományozó téves, hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

A nyertes a sorsolást követő 3 munkanapon belül e-mailben kap értesítést az adjukossze.hu oldalon megadott e-mail címen. Amennyiben a nyertes nem jelez vissza 3 további munkanapon belül, az adjukossze.hu honlapon megadott telefonszámon történik meg az újabb értesítés a sorsolást követő 5 munkanapon belül. Ez idő alatt a telefonos értesítés kétszeri sikertelensége esetén a Szolgáltató nem köteles a nyertest ismételten megkeresni. Helyébe a sorrendben következő tartaléknyertes lép.

Akkor is a sorrendben következő tartaléknyertes lép az eredeti nyertes helyébe, ha utóbbi a nyereményétől a sikeres értesítéstől számított egy héten belül visszalép. Erről haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót, és szükség esetén megtéríti a Szolgáltatónak ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő, máshonnan meg nem téríthető kárát, kivéve, ha a visszalépésre olyan előre nem látható okból került sor, amelyért az eredeti nyertes nem felelős. 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Adományozó részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Élmény Kampányok szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy az Adományozót azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból.

A Szolgáltató a nyeremény élmény megvalósulásáig kizárhatja azt az Adományozót, akivel azt azért nem lehet megvalósítani, mert a megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak, tévesek, vagy nem tanúsítja az adott helyzetben elvárható együttműködő magatartást, illetve az Adományozó egyéb okból nem felel meg a jelen ÁSZF személyi, illetve alaki feltételeknek.

A nyertes Adományozó köteles együttműködni a Szolgáltatóval és a Szervezettel a nyeremény élmény megvalósítása érdekében. Az azzal szorosan összefüggő (pl. helyszíni) költségek viseléséről a Szervezet és a Szolgáltató az adott Kampányhoz kapcsolódó egyedi megállapodásukban rendelkeznek. Az élmény megvalósulásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. az élmény helyszínére történő utazási költség, stb.) a nyertest terhelik.

A nyeremény élmény a sikeres értesítéstől számított 90 napon belül kerül megvalósításra. Ettől indokolt esetben, a nyertes megfelelő tájékoztatása mellett, a Szolgáltató és a Szervezet közös megegyezéssel eltérhet. 

A nyeremény élmény – a Szolgáltató önhibáján kívül eső okból való – elmaradásáért vagy késedelmes megvalósulásáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Kiemelt Adományozás

A Szolgáltatónak joga van egyedi feltételekkel is szerződni kiemelt Adományozókkal. A kiemelt Adományozók (jellemzően vállalati Adományozók és egyéb szervezetek) a honlap Kampányait egyedi feltételekkel támogatják. A Szolgáltató köteles a Szervezetet tájékoztatni a Kampányával kapcsolatos kiemelt Adományozási megállapodásokról.

A kiemelt Adományozók tevékenységét jelen ÁSZF nem szabályozza, ezek szabályozására egyedi szerződést köt a Szolgáltató, és amennyiben szükséges, a Szervezet. A kiemelt Adományozók Adományai megjelenhetnek a honlapon, továbbá a Kampányok Adatlapján.

Ki nem utalt Adományok felhasználása

A Szervezetek által összegyűjtött Adományok, amelyeket valamely Közösségi vagy Élmény  Kampány lezárását követően a Szolgáltató a Szervezettel vagy a megvalósítandó projekttel kapcsolatban felmerült kétségek, jogi problémák miatt nem tud elutalni, mivel nem látja biztosítottnak az Adományozók szándékának megfelelő felhasználást, miután a Szolgáltató az Adományok 17%-át levonta a technikai és banki költségek fedezésére, az Adjukössze Alapba kerül. Az Adjukössze Alapban összegyűlt Adományokat minden március 31-én, június 30-án, szeptember 30-án és december 31-én a honlapon aktuálisan futó Közösségi és Élmény  Kampányok között egyenlően leosztja a Szolgáltató.

Az adjukossze.hu oldalon található számláló működése

A számláló a Szolgáltató adománygyűjtő eszközein keresztül befolyt, Szervezetek által gyűjtött adományok bruttó összegét dokumentálja. Minden eszköz esetében az adomány teljes összegét veszi figyelembe, azaz a Szolgáltató által kiszabott díjak, a Szolgáltatót illető adományok, a telefonszolgáltatók által levont végződtetési díjak, illetve a fizetési rendszerek által levont bankkártyás fizetési költségek nem kerülnek levonásra ebből az összegből.

 1. SZERVEZETEK

Kampányok feltöltése a honlapra ezen ÁSZF alapján történik.

Kampányok feltöltésére kizárólag a rendszerben regisztrált Szervezet jogosult. Az 1%-os kampány kivételével minden Kampányhoz jogosultság szükséges, amelyet a honlap adminisztratív felületén kérelmezhet a Szervezet, illetve a [email protected] címre küldött email formájában.

A honlapra magyar nyelvű adatok, illetve Kampány anyagok tölthetőek fel, azonban igény esetén más nyelvre is lefordítható a szövegek része vagy egésze. A honlapon minden szolgáltatás magyar nyelven érhető el.

Kizárólag társadalmilag hasznos, közösségi célú Kampányok tölthetőek fel a honlapra. A Kampányok nem irányulhatnak elsődlegesen gazdasági haszonszerzésre. Kampány nem ütközhet jogszabályba vagy más, a Szolgáltató által tiltottnak minősített tevékenységbe. Tiltottnak minősülnek azok a tevékenységek, amelyek részben vagy egészében társadalmi, etnikai csoport ellen irányulnak, diszkriminatívak, uszító vagy pornográf tartalmúak, alkohol, dohány vagy tiltott szerek fogyasztására motiválnak, közerkölcsbe ütköznek, személyiségi jogokat sértő üzeneteket tartalmaznak.

A jogosultság mérlegelése a Szolgáltató kizárólagos jogköre. A Szolgáltatónak joga van Kampányok visszautasítására és letiltására, amennyiben egyoldalúan úgy ítéli meg, hogy a Kampány jogszabályba ütközik vagy tiltottnak minősülő tevékenységre irányul, illetve a Szervezet vagy a Kampány alapötlete alkalmatlan a választott formában történő 1%- vagy adománygyűjtésre. A Szervezet ezzel kapcsolatban semmilyen kárigénnyel nem élhet a Szolgáltató felé.

A Kampányok a honlapon keresztül Adományok és Megosztás formájában gyűjthetnek támogatást. A Közösségi Kampányok célösszege minimum 50 000 Ft lehet. Élmény, Telefonos és Bankkártyás Kampányban célösszeg nem feltétlenül kerül meghatározásra.

A Szervezet jogosult más ötletét is felkarolni, számára kampányt szervezni, amennyiben az megfelel a Kampányok kritériumainak. Ez esetben minden kötelezettség és felelősség a Szervezetet terheli.

1 Szervezeti Regisztráció

A szervezeti regisztráció (civilszervezet esetében az adószám alapján történő azonosítást követően) a Szervezeti Adatlapon történik. Azon Szervezetek, amelyek már a korábbiakból rendelkeznek Adhat Adatlappal, beléphetnek a már meglévő felhasználónevükkel és jelszavukkal.

A regisztráció során a szervezetről a következő adatok az OBH civil szervezeti nyilvántartásából kerülnek megjelenítésre az adószám megadása után, mely adatok a szervezet által nem módosíthatóak:

 • Neve
 • közhasznú jogállása
 • képviselője
 • székhelye
 • közhasznúsági melléklet

A célkitűzés mező OBH-ból kerül megjelenítésre, amíg a szervezet profiljában nem módosítja.

Regisztrációt követően az email cím a szervezet által nem módosítható.

A regisztráció során a szervezetről a következő adatok megadása kötelező:

 • kép
 • bankszámla
 • telefonszám
 • e-mail cím

A következő adatok megadása opcionális:

 • szervezet rövid neve
 • szlogen
 • logó
 • tevékenységi kör
 • tevékenység leírás
 • mire gyűjt leírás
 • Youtube videó
 • weboldal címe
 • Facebook oldal címe
 • Youtube csatorna címe
 • feltöltött dokumentum

2 Kampány indítás feltételei

A Szervezeti Adatbázisba minden Magyarországon bejegyzett civilszervezet, illetve minden nonprofit gazdasági társaság regisztrálhat.

 1. Az 1% gyűjtésére jogosult Szervezet 1%-os Kampányt indíthat, amennyiben teljesíti a következő feltételeket:
 • előző évi beszámolóját letétbe helyezte az OBH-nál
 • teljesen kitöltött, friss szervezeti adatlappal rendelkezik az adjukössze.hu Szervezeti Adatbázisában
 • társadalmilag hasznos, közösségi célt szolgál
 1. A Szervezet Bankkártyás Kampányt indíthat, amennyiben az a) pontban szereplő feltételek mellett teljesíti a következőket:
 • elkészíti kommunikációs tervét a gyűjtés első évére
 • rendelkezik működő honlappal
 • rendelkezik Facebook vagy más közösségi média oldallal, amelynek legalább 500 követője van, és/vagy rendszeres hírlevéllel
 • kész együttműködési megállapodást kötni a Szolgáltatóval, illetve az OTP Mobil Kft-vel (SimplePay)
 1. A Szervezet Közösségi Kampányt indíthat, amennyiben az a) és b) pontban szereplő feltételek mellett teljesíti a következőket:
 • rendelkezik Facebook vagy más közösségi média oldallal, amelynek legalább 1000 követője van
 • van/tud készíteni/letölteni jogtisztán legalább 2 db olyan sajtó minőségű képet (mérete: 1000*600, illetve 1200*630), amelyet kampánya fotójaként tud használni
 • Amennyiben a szervezet először indít Közösségi kampányt a maximális célösszeg 500 000 Ft lehet. 
 • Amennyiben a szervezet korábban már indított Közösségi adománygyűjtést, de a kampánya sikertelenül zárult, akkor nem gyűjthet nagyobb összeget annál, mint amit a sikertelen gyűjtésben korábban megcélzott!
 1. A Szervezet Élmény  Kampányt indíthat
 • az a) b) és c) pontokban foglalt feltételek mellett személyesen egyeztet a Szolgáltatóval a Kampánnyal kapcsolatban
 1. A Szervezet Telefonos Kampányt indíthat, amennyiben az a) és b) pontokban foglalt feltételeken túl teljesíti a következőket:
 • közhasznú szervezet
 • kitölti a jelentkezési lapot, és az őszi vagy a tavaszi jelentkezési időszak folyamán azt a Szolgáltató részére beküldi
 • a Szolgáltató a Vodafone, a Telekom, a Telenor és az Invitel képviselőivel közösen úgy ítéli meg, hogy a szervezet alkalmas telefonos adománygyűjtésre, és kap egy kétjegyű melléket a 13600-as szám alatt

3 Kampány Adatlap kitöltése

A Kampány Adatlapot a regisztrációt, illetve a jogosultság Szolgáltató általi aktiválását követően a Szervezet online tölti ki, a Szolgáltató hagyja jóvá, hozza nyilvánosságra (aktiválja).

Közösségi és Élmény Kampányok esetén a Kampány indításának díja az elbírálást követően kerül meghatározásra a 3. pont szerint.

Bankkártyás és Telefonos Kampány indítása, illetve módosítása díjmentes, azonban mindkét eszköz éves, illetve havidíj ellenében vehető csak igénybe a 3. pont szerint.

A Kampányok Adatlapja a Kampányok időtartama alatt és azt követően a honlapon megtekinthető a Felhasználók számára.

A Kampány adatlapon a következő adatokat kötelező feltüntetni:

 • Kampány neve
 • Kampány rövid leírása
 • Megye
 • Kapcsolattartó neve
 • Kapcsolattartó e-mail címe
 • A Kampány célja
 • Kategória
 • Adományozási szintek

További kitölthető adatok:

 • Youtube videó URL
 • Facebook megosztás képe
 • Mire elég? (adományozási szintekhez kapcsolódóan, csak közösségi kampány esetében)
 • Ajándékok (köszönő felajánlások a Kampányokhoz köthetően)
 • Hírek, beszámoló – a Kampány folyamán, illetve a projekt megvalósulását követően kell feltölteni

Élmény kampány esetén a Kampány adatlapon a következő adatokat kötelező feltüntetni:

 • Kampány neve
 • Kampány rövid leírása
 • Megye
 • Kapcsolattartó neve
 • Kapcsolattartó e-mail címe 
 • Kategória
 • Adományozási szintek
 • A kampány népszerűsítéséhez megfelelő, tartalmában és formájában a Szolgáltatóval előre egyeztetett videó
 • „Mit nyersz te?” rubrikában: az adott kampányhoz kapcsolódó különleges élmény rövid leírása
 • „Kinek segítesz?” rubrikában: a Kampány céljának és a gyűjtés tárgyának rövid leírása

További kitölthető adatok:

 • Adományozási összegek és az azokhoz tartozó garantált ajándékok rövid leírása és száma
 • Beszámoló – a Kampány megvalósulását követően kell csak feltölteni

A Kampány időtartama alatt a Kampány Adatlap módosítására csak a Szolgáltató jóváhagyásával, egyedi indok alapján van lehetőség (pl. célösszeg elérését követően továbbgyűjtés, illetve megváltozott körülmények). Az Élesítést követően a Kampány Adatlap közösségi, sorsolásos és 1% kampány esetén nem módosítható, csak a Hírekben lehet új információt közölni, és a Beszámolót megosztani a Felhasználókkal.

4 Jogosultság és kampány igény elbírálása, szolgáltatási díjak

 1. Szolgáltató az 1%-os Kampányok elbírálása során a következő utat határozza meg:

Amennyiben a Szervezet jogosult 1% gyűjtésére és megfelel a IV. 2. a) pontban meghatározott feltételeknek, 1%-os Kampányt tölthet fel.

Az 1%-os Kampány indítása díjmentes.

 1. Szolgáltató a Bankkártyás Kampányok elbírálása során a következő utat határozza meg:

Amennyiben a Szervezet

 1. megfelel a IV. 2. b) pontban meghatározott feltételeknek
 2. rendelkezik a Szolgáltatóval és az OTP-vel kötött szerződéssel a bankkártyás adományozásra vonatkozóan
 3. a szolgáltatási díjat megfizette, és
 4. bekötésre került a rendszerbe

Bankkártyás Kampányt tölthet fel.

A Szervezet egyidőben csak egy Bankkártyás Kampány Adatlapot használhat, azonban évente egy alkalommal változtathat az adatlap tartalmán aktuális adománygyűjtési céljának megfelelően. A változtatás élesítéséhez minden esetben a Szolgáltató jóváhagyására van szükség.

A Bankkártyás szolgáltatás bekötési díja 30 000 Ft + áfa, amely összeg a szolgáltatás bekötésekor kerül számlázásra, majd következő naptári évtől a szolgáltatás díja évente 15 000 Ft + áfa, amely a következő időszakra előre, minden naptári év elején kerül számlázásra, illetve az adott naptári évben beérkező adományok összegének 1,8% + áfája, amely a következő év elején esedékes szolgáltatási díjjal együtt kerül számlázásra a honlapon található adományozási adatok alapján.

A KÖZÖSSÉGI KAMPÁNYOK díjszabása 2020. augusztus 1-től.

 1. Szolgáltató a feltöltött Közösségi Kampányok elbírálása során a következő 3 utat határozza meg: profi, kezdő és nem aktiválható.

Az indítás szolgáltatási díja fedezi a kampányokkal kapcsolatos szakmai munkát. A Szolgáltató a feltöltött Közösségi Kampányok elbírálása során a következő 3 utat határozza meg: 

1.) KEZDŐ – 20 000 Ft+Áfa

Ellenőrzést és rövid egyeztetést követően aktiválható, amennyiben megfelel a Közösségi adománygyűjtés indítás feltételeinek.

A szolgáltatási díj tartalmazza:

 • A szervezet ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek történő megfelelés ellenőrzését

 •  A kampányanyagok egyszeri átnézését és erre vonatkozó visszajelzést írásban

 • Az aktuális útmutató pdf formátumban történő rendelkezésre bocsátását, illetve egy kommunikációs terv minta megosztását - amely a kampányanyagok elkészítéséhez, a kampányterv összeállításához és az utánkövetéshez is tartalmaz tanácsokat

 •  A technikai asszisztenciát és rendelkezésre állást munkaidőben az adjukössze.hu oldallal összefüggő kérdések tekintetében

2.)  PROFI – 10 000 Ft+ÁFA 

Rövid egyeztetést követően aktiválható

Azon Szervezetek Kampánya, amelyeknek legutolsó Kampánya (az adjukössze.hu vagy más pénzadományok gyűjtésére használt közösségi adománygyűjtő oldalon) sikeresen kifutott, és a kapcsolattartó személye nem változott, illetve a szervezet már ellenőrzött Szervezet, azaz a Közösségi Kampány indítás feltételeinek megfelelt

A szolgáltatási díj tartalmazza:

 • A kampányanyagok egyszeri átnézését és erre vonatkozó visszajelzést írásban

 • Az aktuális útmutató pdf formátumban történő rendelkezésre bocsátását, illetve egy kommunikációs terv minta megosztását - amely a kampányanyagok elkészítéséhez, a kampányterv összeállításához és az utánkövetéshez is tartalmaz tanácsokat

 • A technikai asszisztenciát és rendelkezésre állást munkaidőben az adjukössze.hu oldallal összefüggő kérdések tekintetében

3.) Nem aktiválható

 • Nem felel meg a Közösségi adománygyűjtés indítás feltételeinek,  illetve az útmutató feltételeinek (pl. nem megfelelő online jelenlét).

 • A Szolgáltató működési alapelveivel ellenkezik a Kampány vagy a Szervezet célja, stb.

 • Az aktuálisan nem aktiválható Közösségi Kampány később válhat tanácsadást követően aktiválható Kampánnyá is.

A Közösségi Adománygyűjtés során a gyűjtött adomány 5-3-1%-a illeti a Szolgáltatót a honlap technikai fenntartására, adminisztrációjára, illetve további 2% banki költségek fedezésére. A költségek a Közösségi adománygyűjtő kampány célösszege és annak sikeressége szerint kerülnek elszámolásra. 

Ha a Közösségi adománygyűjtő kampány SIKERES, azaz a kampányidőszak lejártával eléri az eredeti célösszeg 90%-át, az alábbi összegek kerülnek levonásra az összegyűlt adomány összegéből.

 • 1 000 000 Ft-ig 5+2%

 • 1 000 000 - 2 500 000 Ft-ig 3%+2% az 1 000 000 Ft feletti összeg után

 • 2 500 000 Ft-tól 1+2% a 2 500 000 Ft feletti összeg után

Ha a Közösségi adománygyűjtő kampány SIKERTELEN, azaz a kampányidőszak lejártával nem eléri a 90%-ot, az alábbi összegek kerülnek levonásra az összegyűlt adomány összegéből.

 • 50%-ig 15+2%

 • 51-89% között 10+2%

 1. Szolgáltató a feltöltött ÉLMÉNY Kampányok elbírálása során a következő 2 utat határozza meg:

1.   Diagnózist, személyes interjút és tanácsadást követően véglegesíthető és aktiválható

A IV. 2. d) pontban foglalt feltételeknek megfelelő Kampány és Szervezet.

A szolgáltatási díj kampányonként 50 000 Ft + áfa, amely tartalmazza a IV. 5. c) pontban meghatározott MENTOR csomagot, illetve az indítás díját.

2.   Nem aktiválható

Nem felel meg a a IV. 2. d) pontban meghatározott feltételeknek.

A Szolgáltató működési alapelveivel ellenkezik a Kampány vagy a Szervezet célja, stb.

 

 1. Szolgáltató a feltöltött Telefonos Kampányok elbírálása során a következő 2 utat határozza meg:
 1. A pályázat elbírálás során nyertes szervezet esetében aktiválható.
 2. A pályázat elbírálás során nem nyertes szervezet esetében nem aktiválható.

A Szervezet a következő pályázati időszakban újra pályázhat, amennyiben a felkészültsége/körülményei megváltoztak, és várhatóan alkalmassá vált Telefonos Kampányok folytatására.

A Szolgáltató fenntartja a jogot egyes Kampányok a fenti szabályoktól eltérő elbírálására is.

A Telefonos szolgáltatás díja havi 0 - 200.000 Ft-ig (0-400 hívás) 5 000 Ft + áfa, afelett sávosan a következő:

200 500 - 350 000 Ft-ig (401-700 hívás) 7 500 Ft + áfa

350 500 - 500 000 Ft-ig (701-1000 hívás) 15 000 Ft + áfa

500 500 - 750 000 Ft-ig (1001-1500 hívás) 20 000 Ft + áfa

750 500 - 1 000 000 Ft-ig (1501-2000 hívás) 28 000 Ft + áfa

1 000 500 - 1 500 000 Ft-ig (2001-3000 hívás) 40 000 Ft + áfa

1 500 500 - 2 000 000 Ft-ig (3001-4000 hívás) 50 000 Ft + áfa

2 000 500 - 2 500 000 Ft-ig (4001-5000 hívás) 75 000 Ft + áfa

2 500 500 - 3 000 000 Ft-ig (5001-6000 hívás) 100 000 Ft + áfa

3 000 500 - 3 500 000 Ft-ig (6001-7000 hívás) 120 000 Ft + áfa

3 500 500 - 4 000 000 Ft-ig (7001-8000 hívás) 140 000 Ft + áfa

4 000 500 - 4 500 000 Ft-ig (8001-9000 hívás) 150 000 Ft + áfa

4 500 500 - 5 000 000 Ft-ig (9001-10000 hívás) 160 000 Ft + áfa

5 000 500 - 7 500 000 Ft-ig (10001-15000 hívás) 170 000 ft + áfa

7 500 500 - 10 000 000 Ft-ig (15001-20000 hívás) 185 000 Ft + áfa

10 000 500 - 12 500 000 Ft-ig (20001-25000 hívás) 200 000 Ft + áfa

12 500 500 - 15 000 000 Ft-ig (25001-30000 hívás) 250 000 Ft + áfa

15 000 500 - 17 500 000 Ft-ig (30001-35000 hívás) 300 000 Ft + áfa

17 500 500 - 20 000 000 Ft-ig (35001-40000 hívás) 350 000 Ft + áfa

20 000 500 - 22 500 000 Ft-ig (40001-45000 hívás) 400 000 Ft + áfa

22 500 500 - 25 000 000 Ft-ig (45001-50000 hívás) 450 000 Ft + áfa

25 000 500 Ft-tól (50001 hívástól) 500 000 Ft + áfa

Periodikus csomagra válthat az a Szervezet a naptári félév és év végén, amely a váltás előtti egyéves időszakban nem fogadott 1000 adományhívást/SMS-t (amennyiben még nem telt el egy év a csatlakozás óta, úgy az 1000 hívás arányos részét), ekkor a havi díj 2 500 Ft + áfa, amely félévente fizetendő, illetve az adományok Szervezetnek történő kiutalására is félévente kerül sor.

Csomagváltásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Szervezet a korábbi számláit rendezte.

A szolgáltatási díj fejében évente 1 alkalommal (1 óra) díjmentes adománygyűjtési tanácsadásban részesülhet a szervezet.

5 Kampányidőszak

A Kampány aktiválásával a honlapon nyilvánosságra kerül a feltöltött Kampány Adatlap és megkezdődik a Kampányidőszak. A kampány időtartama alatt jogosult a Szervezet Adományozásokat gyűjteni. Az Adományok aktuális száma folyamatosan (az Adományozást követően 2 órán belül) követhető nyilvánosan a honlapon. A Szervezet az Adományokról nem nyilvános, letölthető formában is tájékozódhat a honlapon, az Adományozó értesítést kap a honlapról az Adományozás megtörténtéről, illetve saját adminisztratív felületén követheti Adományait és a támogatott Kampányokat.

A Szervezet választása szerint a Kampány időtartama a következők szerint alakulhat:

 1. 1% - csak 1% időszakban aktiválható, az SZJA bevallás határidejével kifut
 2. bankkártyás – folyamatos szerződés végéig
 3. közösségi – 4 - 90 nap
 4. élmény  – 30 nap
 5. telefonos – folyamatos szerződés végéig

Hosszabbítási lehetőség

 1. 1%-os Kampány - az SZJA bevallás határideje után már nem hosszabbítható
 2. Bankkártyás Kampány – folyamatosan hosszabbítható
 3. Közösségi Kampány

Amennyiben a Kampányidőszak alatt nem éri el a célösszeg 90%-át, de meghaladja a célösszeg 50%-át, a Szolgáltató a Szervezet kérésére a Kampányidőszakot annak legfeljebb harmadával egy alkalommal meghosszabbíthatja. Ebben az időszakban a Szervezet további megosztásokat is gyűjthet az Adományok mellett.

 1. Élmény kampány - megegyezés szerint hosszabbítható legfeljebb 30 nappal.
 2. Telefonos kampány – folyamatosan hosszabbítható

Túlfutási lehetőség

Amennyiben a Kampány a Kampányidőszak letelte előtt eléri a Célösszeget, a Szervezet választhatja a Kampány indításakor, hogy a Kampány továbbfusson a Kampányidőszak végéig. Ebben az esetben a Célösszeg feletti adományösszeg felhasználását a Kampány Adatlapon szövegesen indokolnia kell a Szervezetnek, és ezt a Szolgáltatónak jóvá kell hagynia.

A Kampány lezárul:

 1. A Kampányidőszak lejárta esetén automatikusan, amennyiben a Szervezet nem kért vagy nem volt lehetősége hosszabbítani (pl. Túlfutás esetén, vagy ha nem érte el a Célösszeg 50%-át).
 2. A Hosszabbítási időszak végén.
 3. A Célösszeg elérése esetén, ha a Szervezet nem élt a Továbbfutás lehetőségével. Az utoljára regisztrált anyagi Adományozás, amellyel átlépte az összegyűlt Adományok összege a Célösszeget, teljes egészében az összegyűjtött Adományok része.

Bármely Kampány esetén a kampány lezárható a meghatározott Kampányidőszak lejárta előtt rendkívüli okokból, a Szervezet méltányolható kérésére vagy a Szolgáltató által, amennyiben a Szervezet megsérti jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A kampány lezárását követően a Kampánynak két állapota lehet:

 1. Sikeres Kampány
  1. 1%-os Kampány esetében minden Kampány automatikusan
  2. Bankkártyás Kampány esetében minden Kampány automatikusan
  3. Közösségi Kampány esetében, amennyiben az összegyűlt Adományok elérik a Célösszeg 90%-át a Kampányidőszak vagy a Hosszabbítási Időszak végére
  4. Élmény Kampány esetén minden Kampány automatikusan
  5. Telefonos Kampány esetén minden Kampány automatikusan

 

 1. Lejárt Kampány - csak Közösségi Kampányok esetén értelmezhető a következő esetekben:
 1. a Kampányidőszak végén a Kampány nem érte el a Célösszeg 50%-át sem, illetve
 2. a Hosszabbítási Időszak végén nem érte el a Célösszeg 90%-át
 3. a Kampányidőszak végén elérte a Célösszeg 50%-át, de nem érte el a 90%-át, és a Szervezet nem kért Hosszabbítást

A Szolgáltató a Közösségi és Élmény Kampányokra érkezett Adományokat saját pénzintézeti számlán tartja, a Bankkártyás Adományok közvetlenül a Szervezethez érkeznek az OTP-től.

A sikeres Közösségi és a Élmény Kampányok keretében összegyűjtött Adományok összegének 7%-a a Szolgáltatót illeti a honlap technikai fenntartására, adminisztrációjára, illetve a banki költségek fedezésére. Szolgáltató az Adományok összegének 93%-át a Sikeres Közösségi vagy Élmény Kampány lejártát követő legfeljebb 21 napon belül a Szervezet bankszámlájára utalja a számlaszám visszaigazolását követően. Az Adományok összege csak akkor kerül elutalásra, ha a Szervezet a szolgáltatási díjat rendezte.

Amennyiben a Közösségi Kampány időtartama alatt az Adományok teljes összege kevesebb, mint a célösszeg 90%-a és a Kampány lejárt, a Kampány keretében összegyűjtött Adományok összegének 17%-a illeti meg a Szolgáltatót a honlap technikai fenntartására, adminisztrációjára, illetve a banki költségek fedezésére. Szolgáltató az Adományok összegének 83%-át a Közösségi Kampány lejártát követő legfeljebb 21 napon belül a Szervezet bankszámlájára utalja a számlaszám visszaigazolását követően. Az Adományok összege csak akkor kerül elutalásra, ha a Szervezet a szolgáltatási díjat rendezte, és megindokolta, hogyan tudja megvalósítani vállalását, vagy annak egy részét a rendelkezésre álló kisebb költségvetésből.

A Telefonos Kampányokra érkezett hívások és sms-ek esetében a Szolgáltató a következőképpen utalja az Adományokat: A telefonszolgáltatók minden forgalmi hónap utolsó napját követően, de még a telefonszámlák befizetési határideje előtt, 95%-os térülést feltételezve, a felajánlott összeget átutalják a Szolgáltatónak, valamint a hívásvégződtetési díjakról számlát nyújtanak be, amit a Szolgáltató azonnal megfizet az adományok 95%-ával összevezetve.

A Szolgáltató a telefonszolgáltatóktól beérkezett összeget továbbutalja a szervezeteknek az egyedi azonosító mellékekre érkező hívásszámok (hívás+SMS) alapján. Egy-egy havi forgalom után az adományok kb. 40 nap alatt érkeznek meg a szervezetekhez. A szolgáltatókkal közösen a Szolgáltató félévente korrekciót végez, és a feltételezett 95%-nyi térülésen felül beérkezett adományokat továbbutalja a szervezeteknek az egyedi mellékekre érkező hívásszámok (hívás+SMS) arányában.

A folyamat részletei a Szervezetekkel kötött szerződésben kerülnek rögzítésre.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlapon és egyéb kommunikációs csatornákon a Kampányokat népszerűsítse, továbbá, hogy a honlapon hirdetéseket, bemutatókat, illetve Adományozói üzeneteket elhelyezzen.

A Kampányok a Kampányidőszak lejárta után a honlapon nyilvánosan hozzáférhetőek maradnak.

Amennyiben a Kampányt követően a projekt megvalósítására (vagy egy tartalmában hasonló projektre) előre nem látható, és a Szervezetnek fel nem róható okból nincs lehetőség, úgy arról a Szervezet haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót és egyeztet vele a továbbiakról (pl. az Adományozók értesítéséről). Ezt követően a projekt megvalósítására kapott Adományokat a Szervezet a lehető legrövidebb időn belül, saját költségén visszautalja az Adományozóknak, az anonim adományokat pedig a nyilvánosság megfelelő (pl. Facebook oldalán keresztül való) értesítése mellett az adott Kampányban szereplő projekthez tartalmában hasonló célra fordítja.

7 Beszámoló

A Szervezet vállalja, hogy előzetesen a tervei szerint, illetve utólag a Beszámoló segítségével tájékoztatja a honlapon Adományozóit az Adományok felhasználásáról.

A Beszámolót a Projekt megvalósítását követően a Szervezet tölti ki a Kampány Adatlap Hírek menüpontban található megfelelő rovatban. A Beszámoló aktiválást követően megjelenik a honlapon a Kampány nyilvános Adatlapján.

A Szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy Közösségi vagy Élmény  Kampány esetén az általa vállalt időben (legfeljebb 6 hónapon belül) megvalósítja Projektjét, és a megvalósításról a honlapon beszámol a megvalósítást követő 1 hónapon belül. Amennyiben a Szervezet elmulasztja nyilvánosságra hozni a Beszámolót, nem jogosult újabb Közösségi vagy Élmény Kampányt feltölteni a honlapra, kivéve, ha a Szervezet megfelelően indokolja azt a Szolgáltató felé.

Telefonos Kampányok esetében a Beszámolóra az NMHH 3/2011. (IX.26.) rendeletének 3.8 pontjában foglaltak is érvényesek.

A Bankkártyás és Telefonos Kampányok esetében az adott évi beszámoló feltöltésére következő év január 31-ig áll rendelkezésre idő.

IV. Adatkezelés

A Szolgáltató kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak, illetve a jelen ÁSZF és az adjukossze.hu oldalon szintén közétett Adatkezelési Szabályzat keretei között rögzíti és használja a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során tudomására jutott személyes adatokat.

A Szervezet tudomásul veszi, hogy a Kampányával kapcsolatban feltöltött információ nyilvános, illetve az az átláthatóság követelménye miatt nyilvánosságra hozható.

V. Felhasználó egyéb jogai és kötelezettségei

Panaszkezelés

A Szervezetek, Látogatók és Adományozók panaszaikat, észrevételeiket e-mailben a tanácsadó@niok.hu címre küldhetik. A panaszokat a NIOK Alapítvány 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a megadott e-mail címen értesíti a bejelentőt.

Elállás

A Szervezet Kampányának nyilvánosságra hozatala, azaz a kampányidőszak elindulása után adatait, feltöltött anyagait nem töröltetheti a honlapról, azok nyilvánosak maradnak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF rendelkezéseivel ellenkező, jogszabályba ütköző, illetve egyoldalú megítélése szerint a Szervezetet, a honlap Látogatóit vagy a Szolgáltatót hátrányosan érintő Kampányokat a honlapról eltávolítsa. Az eltávolításról a Szervezetet köteles értesíteni, egyéb módon és jogcímen sem a Szervezet, sem más személy vele szemben emiatt követelést nem érvényesíthet.

VI. Kapcsolattartás

Kapcsolattartás a Szolgáltató részéről:

Ügyfélszolgálat: [email protected]

Adománygyűjtési tanácsadás: [email protected]

A Szolgáltató a Szervezetekkel a Kampány Adatlapon kapcsolattartóként megadott e-mail címen tartja a kapcsolatot.

A Szolgáltató a Látogatókkal és az Adományozókkal a honlapon keresztül kommunikál.

VII. Fogalmak

Jelen ÁSZF alkalmazásában:

Adomány vagy adományozás: Az Adományozó által a Szervezet számára a Kampány segítésére, ellenszolgáltatás nélkül, pénzeszközben nyújtott támogatás a jelen ÁSZF elfogadásával, amely a honlapon keresztül bankkártyás fizetés, illetve telefonhívás vagy SMS formájában történhet.

Élmény  Kampány esetén az Adományozó által a Szervezet számára a Kampány segítésére pénzeszközben nyújtott, azzal az adott kampányhoz kapcsolódó, csak ezen adományozási mód által elérhető különleges élmény megnyerésére arányosan esélyt biztosító adományozás.

Figyelem! A sorsolásban csak az 1 000 Ft-ot elérő adományok vesznek részt!

Adományozó: A Szervezet számára a Kampány segítésére, ellenszolgáltatás nélkül, pénzeszközben nyújtott Adományozást nyújtó személy vagy szervezet, amely elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.

Élmény  Kampány esetén emellett az Adományozó által a Szervezet számára a Kampány segítésére pénzeszközben nyújtott, azzal az adott kampányhoz kapcsolódó, csak ezen adományozási mód által elérhető különleges élmény sorsolásának résztvevője is, amennyiben legalább 1 000 Ft-tal támogatta a Élmény  Kampányt.

Adományozói regisztráció: Az Adományozó számára fennálló lehetőség, hogy adatai rögzítésével egyszerűsítve a jövőbeli adományozást saját adminisztratív felületén követni tudja az Adományait, és az általa támogatott Kampányok alakulását, illetve a projektmegvalósítás folyamatát. Rendszeres adomány rögzítése esetén a regisztráció kötelező.

Regisztrált Adományozó és regisztrált szervezet nem lehet az oldalon ugyanazzal az e-mail címmel! Adományozóként más e-mail címet kell használni, mint a szervezeti regisztráció során.

Anonimitás: Az Adományozó a honlapon kétféle anonimitással élhet az adományozási folyamat során. Dönthet arról, hogy a nyilvánosság számára, azaz az oldalon megjelenjen-e a neve. Ha a megjelenés mellett dönt, neve a Szervezet előtt is ismert lesz. A másik esetben arról dönthet, hogy a támogatott Szervezettel megosztja-e a honlapon megadott adatait.

Amennyiben az Adományozó nem osztja meg az adatait a Szervezettel, vállalja, hogy az esetleges ajándék nem jut el hozzá.

Élmény  kampány esetén a Szolgáltató vállalja, hogy a Szervezet számára nem elérhető Adományozót is értesíti az elnyert élményről, azonban, amennyiben az Adományozó nem jelentkezik 1 héten belül, az elnyert élmény a Élmény Kampányokra vonatkozó szabályok szerint átszáll egy másik Adományozóra.

Bankkártyás adományozás: A közösségi, a bankkártyás és a Élmény kampányok során használt fizetési mód, amely az OTP, közösségi kampány esetén pedig - 2019. március 1-jétől kizárólag - a SimplePay felületén történik, és amelyért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, illetve amelynek tranzakciós adataihoz a Szolgáltató nem fér hozzá.

Bankkártyás kampány: A Szolgáltató által jóváhagyott igénylés esetén, és a releváns szerződések (az OTP-vel és a Szolgáltatóval kötött háromoldalú szerződés) megkötését követően, bekötött szolgáltatással indítható kampány. A kampány a Szolgáltató jóváhagyásával futás alatt is módosítható. Az oldalon egy Szervezet egy időben csak egy bankkártyás kampányt futtathat.

Beszámoló: A sikeres Kampányt megvalósító Szervezet által a Kampány adatlapon rögzített időszakot követően a megvalósításról készített nyilvános dokumentáció. A Közösségi és Élmény Kampányok esetében a Kampány tárgyának 6 hónapon belül kell megvalósulnia, illetve 30 nap áll a Szervezet rendelkezésére a megvalósítástól számítva a beszámoló feltöltésére. A Bankkártyás és Telefonos Kampányok esetében az adott évi beszámoló feltöltésére következő év január 31-ig áll rendelkezésre idő.

Célösszeg: A Projekt megvalósításához szükséges összeg, amelyet a Szervezet a Kampány feltöltése során határoz meg. A Szervezet dönthet úgy, hogy Kampányát a Célösszeg elérését követően is folytatja a Kampány időszak lejártáig, ebben az esetben azonban szövegesen indokolnia kell a Kampányoldalon a célösszegen felüli adomány, pénzösszeg felhasználását, amelyet a Szolgáltatónak jóvá kell hagynia. /lásd még: Túlfutás/

Élesítés/aktiválás: A Szervezeti Adatlap, illetve a Kampányoldal nyilvánossá tétele, amelyre kizárólag a Szolgáltató jogosult.

Felhasználó: Szervezet, Látogató, Adományozó, Regisztrált Adományozó.

Honlap: A Szolgáltató által üzemeltetett adjukossze.hu internetes oldal, amely az adjukössze.hu oldalról is elérhető.

Hosszabbítási időszak: Közösségi és Élmény  Kampányok esetében, amennyiben a Szervezet Kampánya a Kampányidőszak alatt nem érte el a Célösszeg 90%-át, de elérte annak 50%-át, a szervezetnek lehetősége van kitolni a kampányidőszak végét az eredeti Kampányidőszak hosszával arányos mértékben.

Kampány: Olyan ötlet vagy projekt, amelyre vonatkozóan a Szervezet nyilvános kommunikációt folytat 1%- vagy adománygyűjtési céllal, megfelelt a Szolgáltató által támasztott feltételeknek, és a Szolgáltató lehetőséget biztosított számukra, hogy nyilvánosan megjelenjenek a honlapon.

Kampány Adatlap: A Kampány bemutatását, leírását, az Adományozások fogadását és megjelenítését szolgáló strukturált felület a honlapon (adminisztratív, regisztrációt követően elérhető, és nyilvános formában egyaránt).

Kampány Kártya: A honlap főoldalán vagy a kereső oldalon lévő bemutatás, amelyben 1-1 Kampányról kampánytípustól függően a következő adatok jelennek meg: kampány címe, típusa, kampányidőszak leteltéig hátralévő napok száma, a Célösszeghez képest elért adományok összege, a Kampány főképe és rövid leírása, illetve speciális tulajdonságai (pl. vállalati támogatás).

Kampányanyagok: A Kampány Adatlap részei, azaz kép, videó, leírások, támogatási szintek,

ajándékok.

Kampányidőszak: A Kampány nyilvánosságra hozatala (aktiválása) és a lezárása között eltelt időszak.

Kampány feltöltése: A Kampány közzétételéhez szükséges adatok megadása a IV. pontban meghatározott folyamat során és feltételek mellett.

Kampánytípusok: A honlapon 5 Kampánytípust különböztetünk meg: 1%-os, Bankkártyás, Közösségi, Élmény és Telefonos.

Kiemelt Adományozó: A Szolgáltató vagy a Szervezet által szervezett vállalati Adományozó, amely adott Kampányhoz ad egyedi Adományozást vagy egy akcióhoz (pl. duplázó nap) járul hozzá anyagilag.

Közösségi kampány: Olyan Szolgáltató által jóváhagyott Kampány, amely meghatározott idő alatt egy kitűzött adományösszeg eléréséért folyik. A közösségi kampány korlátozottan hosszabbítható (a futási idő harmadával), illetve a Szolgáltató által elfogadott indokolás feltöltése esetén túl is futhat a célösszegen.

Látogató: A honlap tartalmát részben vagy egészben megismerő személy.

Lejárt kampány: Az a Közösségi Kampány, amely a Kampányidőszak végéig nem éri el a Célösszeg 50%-át és nem hosszabbított, vagy hosszabbítás esetén a Hosszabbítási időszak végéig nem éri el a 90%-ot.

Megosztás: A Kampány közösségi média csatornán vagy e-mailben való terjesztése, népszerűsítése.

Megosztó: Az a látogató, aki a Kampányt népszerűsíti saját közösségi média csatornáján vagy e-mailben.

NIOK ügyfél: Az a bejegyzett civil szervezet vagy nonprofit gazdasági társaság, amely a Kampány indítását megelőző 1 évben igénybe vette a NIOK Alapítvány valamely szolgáltatását díjfizetés ellenében.

Projekt: A Kampány tárgya, azaz a cél, amire az 1%- vagy az adománygyűjtés irányul. Ez lehet tárgy, rendezvény, szolgáltatás, stb.

Rendszeres bankkártyás adományozás: A bankkártyás adományozás havi rendszerességű változata, ahol az Adományozó által beállított adományösszeg a regisztráció alkalmával levonásra kerül, majd a következő hónaptól minden hónap 11. és 13. között kerül levonásra. Az Adományozó az OTP oldalán jelszót ad meg, amelynek megjegyzésével a szolgáltatás később lemondható, a kártyaadat módosítható közvetlenül az OTP-nél, illetve a honlapon történő regisztráció esetén a honlapon is lemondható, és az adományozni kívánt összeg módosítható.

Regisztrált adományozó: Az az Adományozó, aki email címe és egy jelszó megadásával regisztrált a rendszerben, ezáltal saját adminisztratív felülettel rendelkezik, ahol követheti adományait és kedvenc Kampányait, illetve belépve, az adatai esetenkénti megadása nélkül egyszerűbben adományozhat.

Sikeres kampány: A Kampányidőszak leteltével az 1%, a Bankkártyás, a Élmény s és a Telefonos Kampányok automatikusan sikeresnek minősülnek. Az a Közösségi Kampány, amely a Kampányidőszak vagy a Hosszabbítási Időszak végéig elérte a Célösszeg 90%-át.

Élmény adományozás: Élmény  Kampány keretében történő Adományozás, ahol az Adományozó legalább 1000 Ft adományozása esetén az Adomány mértékével arányosan részt vehet egy előre meghirdetett különleges élményre vonatkozó sorsolásban.

Élmény kampány: A Közösségi Kampány egy speciális típusa, melynél a gyűjtéshez egy híresség kapcsolódik, illetve egy sorsolásos játék: az adományokért cserébe esélyt kapnak a támogatók egy hírességgel közös, csak ezen adományozási formával elérhető, különleges élmény elnyerésére. A kampányban Célösszeg nem kerül meghatározásra, csak egy időkeret, és az Adományozó legalább 1000 Ft adományozása esetén az Adományozás mértékével arányosan részt vehet egy előre kihirdetett élményre vonatkozó sorsolásban.

Szervezet: Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület (a párt kivételével), alapítvány (2011. évi CLXXV. törvény) és nonprofit gazdasági társaság, amely a honlapon regisztrált, továbbá olyan 1% gyűjtésére jogosult szervezet, amely a NAV és az OBH által nyilvánosságra hozott adatokkal szerepel a honlap szervezeti adatbázisában, azonban még nem regisztrált. A honlapon kizárólag regisztrált szervezetek indíthatnak Kampányokat.

Szervezeti adatbázis: A honlapon található Szervezetek összessége, amelyek között a Felhasználó a kereső segítségével kereshet.

Szervezeti Adatlap: A szervezet adománygyűjtési szempontból releváns adatainak gyűjtőhelye, ahol az aktuálisan futó Kampányai is helyet kapnak.

Szervezeti regisztráció: A Szervezetek adatainak rögzítésére szolgáló folyamat a honlapon. A Szervezetek kizárólag Szervezeti Regisztrációt és az ÁSZF elfogadását követően használhatják a honlap szolgáltatásait.

Figyelem! Regisztrált Adományozó és Szervezet nem lehetsz az oldalon ugyanazzal az e-mail címmel! Ha adományozol, válassz más email címet, mint amivel a szervezetedet regisztráltad.

Szolgáltató: Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány. www.niok.hu

Telefonos adomány/adományozás: Az Adományozó által a Szervezet számára a Kampány segítésére telefonhívással vagy SMS küldéssel nyújtott hívásonként vagy SMS-enként 500 Ft támogatás, amely előfizetéses szerződés esetén csak akkor kerül a szervezethez, ha az Adományozó kiegyenlítette a vonatkozó havi számláját.

 • Telefonhívással: A 13600-as számot tárcsázva, majd a hangjelzés után a kiválasztott szervezet kétjegyű mellékét beütve tud az Adományozó 500 Ft-tal támogatni.
 • SMS küldéssel: A kiválasztott szervezet kétjegyű mellékét SMS-ben a 13600-as számra elküldve tud az Adományozó 500 Ft-tal támogatni.

A telefonos adományozási programot a Szolgáltató koordinálja, működtetését négy nagy hazai telekommunikációs szolgáltató, az Invitel, a Magyar Telekom, a Telenor Magyarország és a Vodafone Magyarország összefogása teszi lehetővé, a jogi környezetet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szabályozása teremtette meg.

Telefonos kampány: Saját mellékre a 13600-as szám alatt a Szolgáltatón keresztül pályázhatnak a közhasznú szervezetek (alapítványok, egyesületek vagy nonprofit gazdasági társaságok) a meghirdetett időszakban, rendszerint márciusban és szeptemberben. Telefonos kampány indítására kizárólag a saját melléket elnyert szervezetek jogosultak.

Túlfutás: Közösségi Kampányok esetében a Szervezet a Kampány indításakor dönthet úgy, hogy amennyiben a Kampányidőszak lejárta előtt eléri a Kampány a Célösszeget, az nem fut ki, hanem tovább fogad Adományokat a Kampányidőszak végéig. Hosszabbításra ebben az esetben nincs lehetőség. A Túlfutást a Szolgáltató engedélyezi, amennyiben a Szervezet a leírásban indokolja a Célösszegen felüli adományösszeg elköltését.

VIII. Záró rendelkezések

A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et az új változat a honlapon való közzétételével módosítani.